ANBI
lllll

Orde van dienst/Liturgie

Startzondag 29 september; 10.00 uur, Gereformeerde kerk

Welkom en afkondigingen
Lied voor de dienst 224 ‘Elke dag vertelt over God de Heer’ (2x)
Stil gebed – Bemoediging en Groet
Inleidend woord – mystery guest
 
Kinderen verlaten de kerk onder het volgende lied.
Psalm 78: 2 ‘Laat ons wat onze vaderen vertelden’
Gebed
Gloria ELB 218 ‘Samen in de nam van Jezus’
Gebed bij de opening van het woord
 
DIENST VAN HET WOORD
Thema “Een goed verhaal: dagboek van drie vrouwen”
Lezen: Ruth 1
Lied Stef Bos www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
 
Rondom Noömi
*Lied 807: 1.2.4.6 ‘Een mens te zijn op aarde’
Rondom Ruth
*Lied 787, melodie van ‘Ik bouw op U’ (zoals bijv. ELB 246; laatste twee regels dus herhaald).
Rondom Orpa
*Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (3x)
Ik rond af (6 min.)
Even stilte
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
DIENST VAN DE BEVESTIGING
Gebeden
Collecten; tijdens collecte foto’s Zondagschool in Zambia
Slotlied 816: 1.2.4 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’, melodie ‘De dag door uwe gunst ontvangen’
 
Zegen (tekst onderaan Lied 821, pag. 1336 van het Liedboek).
V Dat de weg je tegemoet komt,
 dat de wind je steunt in de rug,
 dat de zon je gezicht warmt,
 de regen je veld vruchtbaar maakt
 en totdat wij elkaar weer zien:
 dat God je in de palm van zijn hand bewaart.
G Amen.  Gezamenlijk gezongen.

Startzondag 29 september; 10.00 uur, alle kerken

Welkom en afkondigingen
Lied voor de dienst 224 ‘Elke dag vertelt over God de Heer’ (kan in canon)
Stil gebed – Bemoediging en Groet
 
Inleidend woord
Psalm 78: 2 ‘Laat ons wat onze vaderen vertelden’
Gebed
Gloria ELB 218 ‘Samen in de naam van Jezus’
Kindermoment, kinderen gaan aansluitend naar de kindernevendienst
 
Gebed bij de opening van het woord
DIENST VAN HET WOORD
Thema “Een goed verhaal: dagboek van drie vrouwen”
*Lied 274: ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’
Lezen: Ruth 1
Lied Stef Bos www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
Eventueel Stef Bos’ toelichting bij het lied www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
 
Rondom Noömi
*Lied 807: 1.2.4.6 ‘Een mens te zijn op aarde’
Rondom Ruth
*Lied 787, melodie van "Ik bouw op U" (zoals bijv. ELB 246; laatste twee regels dus herhaald).
Rondom Orpa
*Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’
 
Gebeden
Collecten; tijdens collecte foto’s Zondagschool in Zambia
Slotlied 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’, melodie ‘De dag door uwe gunst ontvangen’
Zegen (tekst onderaan Lied 821, pag. 1336 van het Liedboek).
 
V Dat de weg je tegemoet komt,
 dat de wind je steunt in de rug,
 dat de zon je gezicht warmt,
 de regen je veld vruchtbaar maakt
 en totdat wij elkaar weer zien:
 dat God je in de palm van zijn hand bewaart.
G Amen, amen, amen.  Gezamenlijk gezongen.

Gebruik nieuwe liedboek en aanleveren liturgie / orde van dienst (Update 1.2)

De Protestantse Kerk in Nederland te Ommen, Vinkenbuurt en Witharen gebruiken tijdens hun diensten het nieuwe liedboek. De orde van diensten en of liturgieën die naar ons zijn opgestuurd kunt u uitprinten via het afdrukicoontje met tekst. Deze staat boven in het document. Wanneer wij een PDF bestand hebben geplaatst kunt u deze uitprinten via dit bestand. Graag deze vóór vrijdag 20.30 uur vooraf gaande aan de eredienst aanleveren. Wij wensen u goede diensten.

 

Psalm of lied?
In het nieuwe liedboek wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen psalmen en gezangen. De liederen zijn doorgenummerd van 1 tot 1016 met geregeld varianten die met letters worden aangegeven. Dit betekent niet, dat de psalmen afgeschaft zijn. De nummers 1 tot en met 150 geven de psalmen in de berijming van 1967 die ook in het oude liedboek stonden. Er zijn ook varianten, zoals 23a en 23b die we vroeger kenden als gezang 13 (D’almachtige is mijn herder en geleide) en als gezang 14 (De Heer is mijn herder). Dat zijn liederen die gebaseerd zijn op de tekst van psalm 23 (Ik wil van God als van mijn herder spreken). Vaak wordt in zulke liederen die op psalmen zijn gebaseerd de psalmtekst geïnterpreteerd en toegepast op de boodschap van het evangelie.
De oorspronkelijke psalmteksten zijn gemeenschappelijk bezit van de christelijke kerken en het joodse volk. Door in onze diensten psalmen te zingen brengen we onze verbondenheid met het volk Israël tot uitdrukking. De psalmen vormen daarmee de verbinding tussen het oude en het nieuwe testament. Jezus en de apostelen gebruikten de psalmen herhaaldelijk in hun verkondiging en dat doen de pastores in onze tijd nog steeds, uit welke kerk ze ook afkomstig zijn.
Het is niet de bedoeling van de opstellers van het liedboek, dat we de benaming ‘psalm’ loslaten. De eerste rubriek in het liedboek heeft als titel ‘PSALMEN’ en boven de nummers 1-150 staat als ondertitel ‘Psalm’ gevolgd door het nummer. Bij de nummers die gevolgd worden door een letter staan andere ondertitels. Het is geen wet, maar het ligt voor de hand dat we blijven spreken van (bijvoorbeeld) ‘psalm 23’ terwijl daarnaast gesproken kan worden van ‘lied 23a’. Degene die het lied aankondigt (de voorganger, de ouderling van dienst, de voorlezer) kan de woorden zelf kiezen. Wel is het streven, dat het beamerbeeld die keuze volgt.

Frans Dijkstra (namens Kleine Kerkeraad en Taakgroep Eredienst)


Gevoelsmatig hebben veel protestanten een wat negatief gevoel over het woord “liturgie”. Ze denken dan aan het Roomse gedoe van veel opstaan en zitten, formele gebeden en gemeente-responsies, kaarsen, wierook en kleurige kleding.
Maar eigenlijk betekent het woord liturgie “openbare dienst” en wil het de levende geloofsbeleving en de beweging van de gemeente in de eredienst aangeven. Het is wat je samen doet en beleeft: we zingen over Gods binnenkomst, bidden om vergeving, we zingen de lof over zijn daden, luisteren naar zijn Woord, bidden voor elkaar en de wereld, brengen Hem onze gaven, delen brood en wijn en ontvangen zijn zegen. Er zit beweging in zo’n eredienst.
En die beweging is de liturgie. We kunnen het mee-maken en be-leven.
Elke eredienst is dus een liturgische dienst, ook al kan de liturgische beweging in de ene dienst sterk verschillen van de andere.
Voor alle duidelijkheid: de liturgie is niet het bord op de kerkmuren of het papier waarop de lezingen en liederen staan afgedrukt. In de volksmond wordt dat vaak een ‘liturgie” genoemd maar in werkelijkheid heb je het dan over een programmaboekje . En je mag dat ook een “orde van dienst” noemen. Want er staat de ordening in van de opbouw van de eredienst.
In veel diensten zijn er drie hoofdelementen in de orde van dienst:
1. De dienst van de voorbereiding (we bereiden ons voor op de ontmoeting met God).
2. De dienst van het Woord (God ontmoet ons via zijn Woord)
3. De dienst van de gaven en gebeden (we geven een antwoord op de ontmoeting)
En als vierde element kan daar nog de sacramentsbediening bij komen: de viering van de Doop of van het Avondmaal.

Dank aan: Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2016 

Volgende 8 diensten