ANBI
lllll

ANBI

ANBI Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen

 1. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen

Telefoonnummer (facultatief):

0529-451338

RSIN/Fiscaal nummer:

006357052

Website adres:

www.pkn-ommen.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres (kerkelijk bureau):

Prinses Julianastraat 8

Postcode:

7731 GH

Plaats:

Ommen

Postadres:

Postbus 44

Postcode:

7730 AA

Plaats:

Ommen

 

Aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente Ommen zijn de volgende diaconale commissies verbonden:

 

 • Hervormde Vrouwendienst (HVD) wijk 1
 • Hervormde Vrouwendienst (HVD) wijk 2
 • Hervormde Vrouwendienst (HVD) wijk 3
 • Bloemenfonds
 • Jonge Kerk
 • Ouderencommissie (Commissie Ouderenmiddagen)

 

Deze commissies worden (waar nodig) financieel ondersteund door de diaconie.

Voor de kerkomroep wordt samengewerkt met de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Katholieke Kerk te Ommen in de Commissie Kerkomroep. Deze commissie ontvangt op dit moment (maart 2019) geen financiële ondersteuning van de Diaconie.


De Hervormde Gemeente te Ommen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.


De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).


De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.


De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.


Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.


De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Ommen.


B. Samenstelling bestuur.


Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ommen bestaat uit 3 autonome wijkkerkenraden. Vanuit de drie wijken is een afvaardiging van de ambten vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad.

 
Het College van diakenen bestaat uit 17 leden (peilmoment juni 2018 ) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.  De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).


C. Doelstelling/visie.


De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.


1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 


2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 


3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D.  Beleidsplan.


Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:


Op de website www.pkn-ommen.nl vindt u het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.


In dit beleidsplan wordt de visie van de diaconie van de Hervormde Gemeente als volgt verwoord:


Het dienstbaar zijn aan de naaste is een wezenlijk kenmerk van het diaconale werk: helpen waar geen helper is. Wij moeten ons geroepen voelen om oog en oor voor onze naaste te hebben. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente: vooral denken wij dan aan diegenen die om wat voor reden in de knel zijn gekomen. Diaconale hulp is gericht op mens- zijn en menswording.


Het diaconaat is niet enkel voor bevestigde diakenen maar het behoort ook tot de taak van de gemeenteleden zelf om diaconaal actief te zijn, zowel naar binnen als naar buiten. Het diaconaat van de gemeente dient plaats te vinden vanuit de gezindheid van Christus. Hij kwam in deze wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. Die dienende houding past ons ook. Wij mogen/moeten een combi-diaconie/gemeente zijn, dat is een diaconie die zowel missionair (met het evangelie) als diaconaal (met daadwerkelijk hulpbe­toon) present is in de samenleving.


De diaconie heeft het beheer over een kapitaal, dat in stand moet blijven. De rente van dit kapitaal wordt elk jaar besteed, evenals de opbrengst van de gehouden collectes, giften en eventueel andere ontvangsten. De diaconie streeft derhalve naar een nihilresultaat. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 • De diaconie van de Hervormde Gemeente en de diaconie van de Gereformeerde Kerk hebben beide gelden retour ontvangen uit de opheffing van de “Stichting Steunfonds Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Cultureel Werk in Noord-Oost Overijssel”. Besloten is dat beide diaconieën vanuit deze retour ontvangen gelden € 12.500 zullen gaan besteden in de komende jaren aan diaconale doelen met een plaatselijk karakter. Deze besteding gaat niet ten laste van de exploitatie, maar ten laste van het vermogen. Deze post verklaart voor  € 1.250 de negatieve begroting voor 2018.
 • In de begroting van de diaconie wordt jaarlijks € 5.000 gereserveerd om twee maal per jaar een noodhulpcollecte te kunnen verdubbelen met maximaal € 2.500. Deze verdubbeling komt eveneens ten laste van het resultaat en vormt samen met de in vorige alinea vermelde € 1.250 het totale begrote nadelige saldo 2018 ad € 6.250. Het nadelig saldo komt ten laste van het eigen vermogen.


E. Beloningsbeleid.


Diakenen (tevens lid van één van de drie autonome kerkenraden), kerkenraadsleden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.


De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


Belangrijke taken van de diaconie zijn o.a.: 

 • Ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.
 • Dienst doen aan de tafel van de Heer.
 • Inzameling en besteden van de collectes.
 • Beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor de diaconie.
 • Verlenen van bijstand.
 • Nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
 • Dienen van de kerk in vergaderingen


In 2018 heeft de Diaconie onder andere de volgende activiteiten ontplooid: 

 • Verlenen van bijstand in het algemeen en in het bijzonder door het inzamelen van kerstpakketten en verstrekken van paasattenties, alsmede het met de gezamenlijke kerken/diaconieën uit Ommen, vertegenwoordigd in de WMO, verstrekken van kerstattenties.
 • Financiële ondersteuning bij de aanschaf van een tovertafel voor de Elzenhoek en de Hazelaar.
 • Bezoek aan en het inzamelen van levensmiddelen voor de Voedselbank.
 • Financiële ondersteuning van diverse projecten waar gemeenteleden bij betrokken zijn, projecten van Kerk in Actie, diverse (diaconale) goede doelenorganisaties zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd (waaronder “Nieuw Hydepark” en de ZWO-commissie).
 • Participatie in de oprichting van een stichting Noodfonds in samenwerking met de andere kerken en de gemeente.
 • Het verzorgen van een bloemengroet voor mantelzorgers.


In de Hervormde Gemeente Ommen zijn, zoals eerder beschreven, diverse diaconale commissies actief, te weten de Hervormde Vrouwendienst (per wijk), het Bloemenfonds, de Jonge Kerk, de Ouderencommissie (Organisatie Ouderenmiddagen). 


De Hervormde Vrouwendienst verzorgt bezoekwerk in de gemeente. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het bezoeken van ouderen, nieuw ingekomenen en bezoeken bij langdurige ziekte, geboortes en huwelijken of jubilea.


Het Bloemenfonds verzorgt de wekelijkse bloemengroet namens de Hervormde Gemeente.


De Jonge Kerk verzorgt kerstattenties voor oudere en zieke gemeenteleden.


De Ouderencommissie verzorgt ouderenmiddagen, waarop verschillende activiteiten voor ouderen worden aangeboden.


Deze commissies worden (waar nodig) financieel ondersteund door de diaconie.


Daarnaast is er de Commissie Kerkomroep, waarin de gezamenlijke kerken in Ommen vertegenwoordigd zijn. Voor de activiteiten van deze commissie vindt op dit moment geen financiële ondersteuning plaats door de diaconie.


De diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk werken nauw samen, wat tot uitdrukking komt in onder andere:

 • Het collecterooster: jaarlijks vindt bij het opstellen van het collecterooster afstemming plaats tussen beide diaconieën, zodat zoveel mogelijk in beide kerken op dezelfde zondag dezelfde (landelijke) collectes worden gehouden.
 • Collecteren in gezamenlijke kerkdiensten in zowel de Gereformeerde als de Hervormde kerk.
 • Gezamenlijke acties, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de Voedselbank.
 • Gezamenlijke publiciteit, voor bijvoorbeeld collectes en voor specifieke acties.


In de regel tweemaal per jaar wordt gezamenlijk vergaderd door de moderamina van beide diaconieën..


G. Voorgenomen bestedingen.


De verwachte inkomsten en uitgaven (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:


In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen uitgaven van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

De voorgenomen inkomsten en uitgaven voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de overeenkomstige cijfers van het verslagjaar.

In onderstaande staat van baten en lasten 2018 zijn tevens de cijfers van 2017 opgenomen. Met ingang van 2017 zijn de zendingscommissies van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk gefuseerd tot de ZWO-commissie. De cijfers van de ZWO-commissie maken geen deel meer uit van de jaarcijfers van de Hervormde Diaconie.

De jaarcijfers van de overige commissies van de Diaconie zijn in het overzicht niet opgenomen. Het exploitatieresultaat van deze commissies is per saldo over 2018 in geringe mate negatief.

begroting rekening rekening
2018 2018 2017
baten
Opbrengsten uit bezittingen     € 3.368   €   3.450     €   4.048
Bijdragen gemeenteleden    €  9.035   € 15.332     € 15.051
       
Totaal baten    € 12.403 € 18.782    € 19.099
lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)    €          -   €        -    €        -
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)    €         - €           -    €           -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 14.684         € 17.510        

 

   € 17.237        

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €   3.100 €   2.950    €     3.099
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €         - €       -     €         -
Salarissen (koster, organist e.d.) €         - €         -     €         -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €        869 €      900    €    907
       
Totaal lasten € 18.653 € 21.360    € 21.244
Resultaat (baten - lasten) € -6.250 € - 2.578    € - 2.145
 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Tijdens de wekelijkse kerkdiensten wordt een bijdrage gevraagd voor het werk van de Diaconie.

Soms bezit een Diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de Diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie. Het vermogen van de Diaconie van de Hervormde Gemeente bestaat uit geldmiddelen, waaronder spaarcontracten, binnenlandse beleggingen in diaconale projecten en een belegging in Oikocredit.

De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van collectes voor specifieke binnenlandse- en buitenlandse projecten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Nadelig saldo

2018 is afgesloten met een nadelig resultaat van € 2.578. Begroot was € 6.250 nadelig. Op het basisprincipe, dat alle ontvangsten in enig jaar ook weer mogen worden uitgegeven, zijn twee uitzonderingen gemaakt. Een aantal jaren geleden is namelijk besloten om € 12.500, verdeeld over 10 jaar, ten laste van het eigen vermogen te besteden aan plaatselijke diaconale doelen. In dat kader is in 2018 € 1.250 besteed. Daarnaast zijn er in verband met de natuurrampen in Lombok en Sulawesi twee collectes gehouden. Deze collectes zijn vervolgens ten laste van het eigen vermogen verdubbeld met € 1.328. Beide bedragen samen vormen het nadelig saldo van 2018. Voor de verdubbeling van twee “rampen collectes” was in de begroting 2018 € 5.000 geraamd.              

 

Volgende 8 diensten