Berichten uit de kleine kerkenraad
lllll

header3

Berichten uit de kleine kerkenraad

Beëindiging gesprekken SOW-proces

Zondagmorgen 12 november jl. is onderstaande mededeling namens de kerkenraad gedaan in de Gereformeerde Kerk in Ommen en in gebouw Irene te Witharen.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk heeft helaas tot het besluit moeten komen om de stoppen met de gesprekken met de Hervormde gemeente om te komen tot één Protestantse Gemeente in Ommen. Dit besluit is na zorgvuldige overwegingen genomen en is gebaseerd op het volgende:

 In februari van dit jaar is in een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente en Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk een voorstel gedaan voor het verdere verenigingsproces. Deze aanpak had de instemming van de Algemene Kerkenraad en de Kleine Kerkenraad en het opgestelde voorstel is daarna, ter instemming, voorgelegd aan de wijkkerkenraden van de Hervormde gemeente en aan de Kerkenraad van de Gereformeerde kerk.

De Kerkenraad van de Gereformeerde kerk heeft met grote meerderheid ingestemd met het gedane voorstel. Wijkkerkenraad één van de Hervormde gemeente heeft tegen gestemd, wijkkerkenraad twee van de Hervormde gemeente heeft voor gestemd en wijkkerkenraad drie van de Hervormde gemeente heeft aangegeven dat het voor hen, op dat moment, niet mogelijk was voor of tegen te stemmen vanwege, in haar optiek, nog vele onduidelijkheden. In een daaropvolgend gesprek tussen de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente en de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk is afgesproken dat de Hervormde gemeente met een alternatief voorstel zou komen. Dit voorstel zou dan ter bespreking aan de Gereformeerde Kerk voorgelegd worden. Dit voorstel hebben wij eind juni ontvangen en is begin juli met de gehele kerkenraad besproken. Op een aantal onderdelen had de kerkenraad grote moeite met het alternatieve voorstel. Belangrijke pijnpunten zijn onder andere het vastleggen van afspraken over gebouwen en financiën voor een periode van indien mogelijk 15 jaar, het proces om te komen tot nieuwe wijkkerkenraden waarbij de confessionele stroming in minimaal één toekomstige wijkkerkenraad geborgd zal zijn en de roulatie van de predikanten over alle kerkgebouwen. Na de zomer zijn de Algemene Kerkenraad van de Hervormde kerk en de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk hierover met elkaar in gesprek gegaan. In deze gesprekken ervoeren wij als Gereformeerde Kerk te weinig ruimte om gehoor te geven aan onze bezwaren en te komen tot een gezamenlijk voorstel.

 

Afgelopen week is de stand van zaken in de kerkenraad besproken. De afgelopen jaren is er door verschillende gemeenteleden veel geïnvesteerd in het SOW-proces. Helaas kunnen wij nu echter niet anders dan concluderen dat ondanks alle inspanningen er weinig onderling vertrouwen is om voorspoedig en vruchtbaar verder te kunnen werken naar een fusie. Daarom is besloten om dit proces stop te zetten. De kerkenraad betreurt het dat zij dit besluit heeft moeten nemen, omdat dit betekent dat er de komende jaren geen sprake zal zijn van een fusie. Echter, één en ander betekent niet dat activiteiten die reeds gemeenschappelijk worden gedaan, en dat zijn er velen zoals gezamenlijke avonddiensten, jeugddiensten, PaKaN, catechese, evangelisatie, diaconie, zending, viering HA in verzorgingscentra, diverse gespreksgroepen, gele katern en Kerkvenster, zullen worden beëindigd. Zoals wij er als Kerkenraad nu in staan willen wij deze activiteiten continueren (met wellicht hier en daar een kleine aanpassing).

Via Kerkvensters en binnenkort op een gemeenteavond wordt u over dit besluit nader geïnformeerd en wordt u in de gelegenheid gesteld vragen hierover te stellen.

Namens de Kerkenraad, Johan Schinkelshoek, voorzitter

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters