Structuur
lllll

header3

Structuur

Organisatievorm en structuur

Bestuur

De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen die leiding geven op plaatselijk (kerkenraad en kleine kerkenraad), regionaal (classicale vergadering) en landelijk niveau (generale synode).

Binnen de Gereformeerde kerk te Ommen is het de kerkenraad die een aantal taken, voor de gemeente als geheel van belang, voor haar rekening neemt.

De kerkenraad geeft daarmede leiding aan de gemeente als geheel.

Aan de kerkenraad is toevertrouwd de algehele leiding aan de opbouw van de gemeente.

Enkele concrete voorbeelden om één en ander te verduidelijken: vaststellen van het beleidsplan, het nemen van besluiten waarover de gemeente is gehoord, het vaststellen van de begroting en jaarrekeningen. Het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing.

De kleine kerkenraad richt zich op zaken van formele en administratieve aard en zaken die geen uitstel gedogen. Het leiding geven aan de verkiezing van ouderlingen en diakenen. Het toetsen van werkplannen en eventueel vaststelen van instructies aan de colleges, taakgroepen en wijkraden.

Het moderamen van de (kleine) kerkenraad heeft tot taak voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomst van de (kleine) kerkenraad.

Verantwoordelijkheden en uitvoering

De verantwoordelijkheden, nadere verdeling van taken en bevoegdheden ten opzichte van elkaar zijn beschreven in de plaatselijke regeling(en).

De plaatselijke regeling is bedoeld, met als basis de kerkorde, het leven en werken binnen de gemeente mogelijk te maken en om daarmee aan haar roeping als kerk te kunnen beantwoorden.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het algemene beleid in de gemeente zowel op geestelijk als financieel gebied.

De kerkenraad draagt ook de verantwoordelijkheid voor de traktementen en vergoedingen van de predikanten en kerkelijk werk(st)ers en stelt de begrotingen en jaarrekeningen vast.

De uitvoering (verzorging) van het beleid, wordt toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (vermogensrechtelijke aangelegenheden, financiën, personeels-zaken en gebouwen) en het College van Diakenen voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard.

De kerkenraad als ook de kleine kerkenraad heeft steeds de stem van de beheerders in zijn midden, zodat de kerkenraad de financiële kant van zijn beleid niet uit het oog verliest.
De kerkraadsleden uit de colleges en taakgroepen zijn medeverantwoordelijk voor het gehele beleid van de kerkenraad, zodat het algemene beleid niet uit het oog wordt verloren.

Voor een goede gang van zaken in de gemeente is het daarom van wezenlijk belang dat de (kleine) kerkenraad, de colleges en taakgroepen, elk met in acht nemen van ieders verantwoordelijkheid, goed samenwerken en het samen eens worden.

Samenstelling

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers.

De kleine kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter, de 1e en 2e algemene scriba, de predikanten, de voorzitter en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de voorzitter van het College van Diakenen, een beleids-ouderling namens elk van de vijf taakgroepen (Pastoraat, Vorming en Toerusting, Eredienst, Jeugd en Missionair Werk) en elke wijkraad is vertegenwoordigd middels één ouderling en één diaken.

Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de 1e en 2e scriba, één der predikanten, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, één van de voorzitters van de wijkraden en een beleidsouderling van één van de taakgroepen bij toerbeurt.

Algemeen uitgangspunt voor de gekozen structuur:

De taakgroepen geven uitvoering aan de te verrichten werkzaamheden en bepalen hun beleid binnen de daarvoor vastgestelde kaders vastgesteld door de Kerkenraad en de Kleine kerkenraad.

De Kleine Kerkenraad is verantwoordelijk voor aansturing van de taakgroepen en voor formele en administratieve zaken en voor zaken die geen uitstel gedogen.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en het leiden en voorbereiden van de bijeenkomsten van de Kleine Kerkenraad.

De Kerkenraad heeft de algehele leiding. Ze draagt zorg voor de opbouw van de gemeente.

De kerkorde schrijft voor wanneer de Gemeente gehoort dient te worden alvorens tot besluitvorming te komen.

Lees meer: Organisatievorm en structuur

Doelstelling van de gemeente

De doelstelling van onze gemeente is onder te verdelen in een aantal aspecten/ aandachtspunten, welke centraal staat in onze gemeente.

 

1. Identiteitsverklaring

De Gereformeerde kerk van Ommen is onderdeel van de Protestantse Kerk. Zij voelt zich aangesproken door het beeld dat de kerk lichaam van Christus is, waar voor ieder plaats is; van jong tot oud en waar iedereen er mag zijn met eigen gaven en talenten. Wij geloven dat God ons in Christus op een beslissende wijze tegemoet is gekomen. De Bijbelse getuigenis van Israël en van Jezus Christus vormt de algemene en vanzelfsprekende achtergrond van al ons handelen.

 

2. Ruimte en ontmoeting

Als geloofsgemeenschap willen we een gastvrij thuis te zijn, plaats van respect, vertrouwen, hulp, solidariteit en ontmoeting. Wij willen gebruik maken van de gaven en talenten van onze leden.We willen onze leden de ruimte geven voor een authentieke persoonlijke geloofsbeleving. Zij houdt daartoe de gedachtenis van Jezus levend in de viering van woord en sacramenten, in de liturgie en in de ontmoeting met God als de geheel Andere en in de ontmoeting met elkaar en anderen. Zij zoekt de ontmoeting met God in de gewone alledaagse werkelijkheid, in de wereld, die wij als Schepping herkennen, en in de ontmoeting met elkaar. Wij zijn geroepen om te leven naar de Geest van Jezus Christus.Waar bevrijding plaats vindt van alles wat het leven in vrijheid beperkt en belemmert, zien wij het gelaat van God oplichten. Het leven en de wereld ervaren wij als een puur geschenk,  in vrijheid en om niet gegeven. Staande in de geschiedenis van God met de mensen willen wij zo ook vandaag Gods daden met mensen zien. Wij zien deze naar voren komen in en door de zorg en liefde, die onder mensen aanwezig is.

 

3. Wijze van werken

Op verschillende manieren proberen wij kritisch de uitdaging die op ons afkomt, tegemoet te treden door bezinning op de goedheid en betrouwbaarheid van God. Wij kiezen hierbij nadrukkelijk voor een door het evangelie bezielde levenshouding, in open communicatie met de pluriforme cultuur en samenleving in onze omgeving.Vanuit onze eigen kern en binnen de kerken van de oecumene brengen wij gesprek op gang en laten wij ons tot gesprek uitnodigen. Wij willen graag het gesprek aangaan met allen, die zoeken naar zin en samenhang rond zingevingsvragen en vragen naar de toekomst van de wereld vanuit gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

 

4. Openheid in werken

Openheid is kenmerkend voor ieder van de drie kernactiviteiten van het gemeenteleven : Vieren, Leren en Dienen.

Vieren: De eredienst, waarin door woord, gebed, zang, muziek en sacrament de lofzang gaande gehouden wordt, is toegankelijk voor iedereen die mee wil doen. In de verkondiging verbindt ze het Bijbels getuigenis met de dagelijkse werkelijkheid, die als een geschenk aanvaard wordt.  Hierbij wordt groot belang gehecht aan de authenticiteit van de persoonlijke geloofsbeleving van jong tot oud.

Leren: Ons leren leidt ons in echtheid en openheid op weg in Bijbel en gebed. Geloven, geloofsbeleving, verstaan van de Bijbel en kerk-zijn in de wereld van vandaag zijn de kaders, die ons toerusten voor het leven voor en met God en in het samenleven. Blijvend een levende gemeente!

Dienen: Plaatselijk en regionaal richten we ons op pastorale en diaconale dienstverlening op alle medemensen, die op onze weg komen en op de bevordering van gerechtigheid en barmhartigheid dichtbij en veraf.

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters