Diaconie
lllll

Diaconie

Diaconie

 Dit artikel bestaat uit meerdere delen. Gebruik onderstaande link om naar de betreffende onderdelen te gaan:


Declaratie formulier (versie januari 2018) t.b.v. de Diaconie Gereformeerde kerk


Collecterooster 2019 Hervormde gemeente
 


Collecterooster 2019 Gereformeerde kerk

College van Diakenen Hervormde gemeente

 1. 1.Het ambt van diaken

  Het dienstbaar zijn aan de naaste (zonder aanzien des persoons of geloof) is nog steeds een wezenlijk kenmerk van het diaconale werk. Overal waar mensen in nood verkeren zal de Diaconie haar taak moeten oppakken (solidair zijn met zwakkeren en met de vreemdelingen, dichtbij en veraf). De dienst der barmhartigheid zal altijd moeten staan in het teken van de gerechtigheid. Helpen waar geen helper is.

  Vanuit de dienst aan de Avondmaalstafel doet de diaken zijn werk in de gemeente. Vanuit de verzoening van Christus, welke aan de Avondmaalstafel zichtbaar en tastbaar wordt in brood en wijn, komt de gerechtigheid in beeld. Dienen is delen.

  Het diaconaat berust niet alleen bij het college van diakenen. Ieder gemeentelid heeft een diaconale taak.

  2. De plaats van de Diaconie in het kerkelijk gebeuren van Ommen

  De Diaconie is een centraal college. Haar werkgebied is de gehele (kerkelijke) gemeente Ommen. De diakenen hebben zitting in de wijkkerkenraden en zijn dus kerkenraadslid met bevoegdheden en plichten. De diaconie is ook vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad.

  Voor een aantal diaconale taken zijn commissies of werkgroepen gevormd.

  3. Het huidige beleid

  3.1 De eredienst

  Binnen de eigen kerkelijke gemeente wordt er door de diakenen tijdens de erediensten gecollecteerd.

  Tijdens de diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd doen de diakenen dienst aan tafel. Er is voor diegenen die niet naar de kerk kunnen gaan gelegenheid om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Ook hierbij wordt door de diakenen dienst gedaan.

  Tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal in het verzorgingscentrum “Oldenhaghen” doen diakenen (Hervormd en Gereformeerd) dienst.

Vanuit de Bijbelse opdracht tot het dienstbaar zijn aan de naaste wordt door de diaconie financiële-, materiële- en immateriële steun verleend daar waar dit nodig is. Bij de hulpverlening wordt geen onderscheid gemaakt tussen lidmaten en niet-lidmaten, voor zover zij binnen de kerkelijke gemeentegrenzen woonachtig zijn. Ook zij die door omstandigheden elders worden verzorgd, doch uit de kerkelijke gemeente Ommen afkomstig zijn, kunnen een beroep doen op de diaconie.
Voor een hulpvraag kunt u contact opnemen via 06- 45289143 of via het emailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

3.5 Hervormde Vrouwen Dienst

Binnen de eigen kerkelijke gemeente worden de ouderen op gezette tijden bezocht door de dames van de Hervormde Vrouwen Dienst. Ouderen die niet meer naar de kerk kunnen gaan, hebben de mogelijkheid gebruik te maken van een kerktelefoon aansluiting. Mochten zij om financiële redenen hiervan moeten afzien, dan kunnen ze daarvoor een beroep doen op de diaconie. Ook kunnen ze gebruik maken van de DVD-speler, zodat zij toch de plaatselijke kerkdiensten kunnen blijven volgen. Ook langdurig zieken worden op gezette tijden door de HVD dames bezocht.


3.6 Recreatie

Voor aangepaste vakanties voor ouderen en gehandicapten kan, op verzoek, de diaconie helpen bij het vinden van een vakantiemogelijkheid in één van de speciaal daarvoor ingerichte vakantiecentra. Eventuele kosten of een deel daarvan kunnen voor rekening van de diaconie komen.

 

3.7 Werelddiaconaat

Binnen de eigen kerkelijke gemeente worden voor dit doel regelmatig gerichte collectes gehouden, die vooraf door middel van voorlichting worden aangekondigd in Kerkvensters en op de beamer in de kerk. Naast de collecteopbrengsten worden ook bijdragen gegeven aan het Werelddiaconaat wanneer door haar een speciale actie wordt gehouden voor een bepaald diaconaal doel. Voor algemene buitenlandse diaconale doelen wordt in tien maanden van het jaar op de eerste zondag van de desbetreffende maand gecollecteerd. De opbrengsten van deze collectes worden afgedragen aan de ZWO-commissie. De   ZWO-commissie bepaalt aan welke buitenlandse doelen deze opbrengsten worden besteed.

3.8 Kerstpakketten

Met Kerst wordt er bij zieken, ouderen, gehandicapten en eenzamen een attentie bezorgd als groet van de gemeente, zodat zij mogen weten dat ze er wel degelijk bij horen en door de gemeente niet worden vergeten. Dit wordt verzorgd door de cie. “Jonge Kerk”.

3.9 Poalcollecte

In de kerk in Ommen staat sinds jaar en dag onder de preekstoel een “collectepaal”, die is uitgevoerd in zwaar eiken hout. In deze paal kunnen giften worden gedeponeerd. Gebruikelijk is dat ouders, die hun kind laten dopen in de kerk tijdens de doopdienst een gift deponeren in deze “Poal”. Deze giften zijn jaarlijks bestemd voor een kindvriendelijk binnenlands doel. De Diaconie verantwoordt in haar administratie de opbrengst en de bestemming van giften.

3.10 Overige diaconale collectes

Jaarlijks komen van diverse stichtingen, verenigingen en overige instellingen vele verzoeken binnen om bijdragen en/of giften. Deze aanvragen worden in de diaconievergaderingen besproken waarna in onderlinge overeenstemming de toe te kennen bedragen worden vastgesteld. Ook worden gerichte collectes gehouden voor speciaal daarvoor gekozen doelen.

 Hoe zijn wij te bereiken?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Wilt u meewerken of wilt u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de scriba van de Diaconie via het e-mailadres: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Het postbus adres is:
Hervormde diaconie
Postbus 44
7730 AA Ommen
 

College van Diakenen Gereformeerde kerk

 

Wie zijn we?

 

Wij zijn door de kerkenraad benoemd om namens de gemeente de volgende taken uit te voeren:

 • bijdragen aan het welzijn van mensen in onze en andere samenlevingen
 • ervoor zorgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving
 • armoede en onrecht bestrijden
 • personen en groepen helpen in acute noodsituaties

Het werk van de diaconie is meer dan hulpverlening alleen. In het diaconale werk gaat het om het “getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt”. Het gaat hierbij niet negatief om het opgeheven vingertje, maar om positief in de praktijk te laten zien hoe het anders kan, zó dat mensen tot hun recht komen.

Wat doen we?

 

Het College van diakenen houdt zich o.a. bezig met:

 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijke welzijn
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking
  tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de
  samenleving op haar verantwoordelijkheid
 • de gemeente toerusten. Diakenen kunnen niet alles zelf. Er zijn ook gemeenteleden als vrijwilliger betrokken bij het diaconale werk. Diakenen kunnen eraan bijdragen dat gemeenteleden een antenne krijgen voor mensen en groepen in de knel en bereid zijn om zich voor hen in te zetten
 • helpen en doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties in de omgeving, bijvoorbeeld naar de sociale dienst, het Zorgloket of het RIAGG. De diaconie kan b.v. financiële hulp bieden, helpen bij het invullen van formulieren of meegaan naar de sociale dienst
 • naast de ondersteuning van mensen in de eigen gemeente, heeft de diaconie als taak om financiële steun te verlenen aan landelijke en regionale diaconale projecten en aan plaatselijke groepen met een diaconale doelstelling

De diaconie is verder betrokken bij of verzorgt:

 

 • de regeling van de kerktelefoon voor hen die niet meer naar de kerk kunnen komen
 • de regeling van het vervoer naar de kerk en zorginstellingen
 • de bloemengroet voor gehandicapten, zieken en ouderen
 • ouderenactiviteiten
 • het jeugddiaconaat
 • attenties bij bijzondere gelegenheden
 • de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • het informeren over vakantieweken voor bijzondere doelgroepen
 • het inzamelen van middelen voor het Werelddiaconaat door middel van spaardoosjes etc.

Hoe kun je ons bereiken?

 

Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met de voorzitter Gert Dunnenwind.
Wilt u meewerken of wilt u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (secretaris Marry de Lange – Schoppink).

Voor de aan- of afmelding van kerktelefoon kunt u contact opnemen met dhr. en mw. Jaspers. De diakenen hebben een geheimhoudingsplicht van al hetgeen hen in de uitvoering van hun functie is meegedeeld of bekend is geworden en waarvan mag worden aangenomen dat het een vertrouwelijk karakter heeft. De steunaanvragen worden alleen in het moderamen van het College van diakenen besproken.

 

Viering Heilig Avondmaal avonddiensten in de Gereformeerde Kerk

 

Voor alle duidelijkheid delen wij u het volgende mee. Het avondmaal wordt in de avonddienst in de Gereformeerde Kerk alleen bediend in het gehele middenvak. Mocht u willen deelnemen aan het avondmaal dan dient u in het middenvak  plaats te nemen. Brood en Wijn wordt u in de banken aangeboden. In de voorste bank in het middenvak wordt druivensap uitgereikt. Hier zal een bordje met “druivensap” worden geplaatst. 

 

Viering Heilig Avondmaal thuis

 

Uit de Gemeente komt nog wel eens de vraag of het mogelijk is om het Heilig Avondmaal thuis (mee) te vieren.
Dit is in bijzondere gevallen wel mogelijk. Indien u het Heilig Avondmaal thuis wilt vieren geef dit dan door aan u contactpersoon, ouderling of diaken.
Wij zullen dan bekijken of wij iets voor u kunnen betekenen.

  

Diaconie Gereformeerde Kerk

 

Gezamenlijk project Gereformeerde en Hervormde diaconie en zendingscommissie

 

De gezamenlijke diaconieën en de zendingscommissie doen inmiddels al weer een tijdje mee met Kerk in Actie Interactief. Het project loopt in Rwanda, Rubengera en bevat een zendingsdoel en een diaconaal doel. Het eerste doel wordt dus gesteund door de zending en het tweede doel door de beide diaconieën.
Voor deze doelen wordt op verschillende manieren gecollecteerd, zoals de collecte op zendingszondag, de Heilig Avondmaalcollecte, de Biddag- en Dankdagcollecte, de spaardoosjes.

 

Het eerste doel is Kadervorming diaconessen

foto 1

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje ba Kristo, is in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en telt ongeveer 50 zusters. Sinds 1989 heeft de gemeenschap zich opengesteld voor zusters uit andere protestante kerkgenootschappen. De zusters willen in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van een christelijke levenswandel. De diaconessen geven op verschillende manieren vorm aan hun getuigende aanwezigheid. De zusters werken in verschillende hoedanigheden (als lerares, verpleegster of kerkelijk werkster) in de dorpsgemeenschappen om hen heen, in de regio Rubengera in het Noord-Westen van Rwanda. Zij zijn ook nauw betrokken bij een programma voor landbouwvoorlichting in de regio, dat een eigen staf heeft.
Dit project betreft specifiek de opleidingen die de zusters volgen om hun verschillende rollen goed te kunnen vervullen. Gemiddeld zijn er ongeveer 10 zusters in opleiding.

 

Het tweede doel is het Landbouwprogramma van de zendingsdiaconessen

foto 2

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo, is in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en telt ca. 50 zusters. De gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van christelijke levenswandel. De diaconessen geven op verschillende manieren vorm aan hun getuigende aanwezigheid. De zusters werken in diverse hoedanigheden (als lerares, voorlichtster, verpleegster, kerkelijk werkster) in de dorpsgemeenschappen om hen heen.

Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zusters de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren. Vanuit Kerk in Actie zien wij het belang van dit project voor de regio, en tevens een belangrijke nevendoelstelling in de verzelfstandiging van de gemeenschap wat betreft projectbeheer, monitoring en zelfvoorziening op het gebied van voeding. Ook de economische positie van de veelal zeer arme boeren wordt door het project verbeterd, zodat zij bijvoorbeeld geld hebben om voor het onderwijs van hun kinderen te betalen.

Gedurende deze periode van het project zal er aandacht voor worden gevraagd d.m.v. voorbede, het branden van een kaars eens in de maand.

U kunt ook dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 456 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer of doneer online. Hartelijk dank!

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters