Samen op weg
lllll

Samen op weg

Informatie over Samen op Weg. Algemene Kerkenraad Hervormde gemeente.

Op maandag 6 november 2017 heeft de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk besloten te stoppen met de gesprekken met onze gemeente om te komen tot één Protestantse gemeente in Ommen. Dit is op zondag 12 november in hun diensten meegedeeld en toegelicht.

Voor meer informatie lees artikel.

Beëindiging gesprekken SOW-proces. Kerkenraad Gereformeerde kerk.

 

Zondagmorgen 12 november jl. is onderstaande mededeling namens de kerkenraad gedaan in de Gereformeerde Kerk in Ommen en in gebouw Irene te Witharen.

Lees hier het artikel

Samen op Weg - proces

In het laatste bericht in Kerkvensters en op de website over het Samen op Weg proces hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken. Inmiddels heeft de hervormde gemeente zoals afgesproken een voorstel opgesteld voor het SOW-proces dat gedragen werd door de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad.

Lees meer: Samen op Weg - proces

Samen op Weg proces: kou uit de lucht

In het laatste bericht in Kerkvensters over het Samen op Weg proces hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken indertijd en de impasse waarin wij waren terechtgekomen.
De impasse was voortgekomen door de reactie van de gereformeerde kerk op de uitéénlopende besluiten van de drie wijkkerkenraden van de Hervormde gemeente over het door de stuurgroep gedane voorstel (een voorstel wat eerder de instemming had van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente én van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk).
Ook is toen, eind maart/begin april, aangegeven dat de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente, een nieuw voorstel wilde formuleren met betrekking tot de “borging van de confessionele stroming” dat de instemming zou krijgen van de drie wijkkerkenraden van de Hervormde gemeente én de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk.
Diverse ambtsdragers, nauw betrokken bij het Samen op Weg proces, ervoeren dat er frustratie was over de gang van zaken, irritatie over de diverse standpunten en de “moed om verder te willen” zakte velen in de schoenen. Om met elkaar verder te kunnen, én die wil was én is van beide kanten aanwezig, heeft eind mei in klein comité van beide moderamina een open, eerlijk en respectvol gesprek plaatsgevonden waarbij “pijnpunten” zijn benoemd. In dit gesprek is van beide kanten aangegeven en toegegeven dat er niet altijd even goed, diplomatiek en begripvol is gehandeld. Na afloop van dit gesprek konden de bij het gesprek aanwezige ambtsdragers niet anders concluderen dat de wil om samen verder te gaan aanwezig is én dat de afgelopen periode betreurd moet worden.
In de gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en de Kleine Kerkenraad van woensdag 31 mei jl. zijn deze standpunten herhaald én daar is afgesproken verder te gaan.
Maar hoe nu verder?
Zoals eerder voorgesteld wil de Hervormde gemeente een voorstel formuleren dat de instemming kan krijgen van de drie wijkkerkenraden én Algemene Kerkenraad binnen de Hervormde gemeente én de instemming kan krijgen van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. Hiertoe wil de Hervormde gemeente drie “pijnpunten” nader beschrijven én hiertoe een voorstel doen met betrekking tot 1) “borging van de confessionele stroming”, 2) de financiën en 3) de gebouwen.
De Algemene Kerkenraad heeft toegezegd dit voorstel met betrekking tot deze drie zaken zorgvuldig doch vaardig te willen uitwerken. In de eind mei gehouden gezamenlijke vergadering kon geconcludeerd worden dat “de kou uit de lucht is” én zoals een ambtsdrager zei “de lucht is geklaard”. Wij zijn dankbaar voor de eerlijkheid en openheid die wij over en weer mochten betrachten én vertrouwen op een goede en verdere onderlinge samenwerking om te komen tot vereniging.
Met een hartelijke groet,
Lambert van den Berg, voorzitter Algemene Kerkenraad
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

Mededeling inzake het Samen Op Weg proces

Op zondag 26 maart is in alle kerken een afkondiging voorgelezen over het SOW-proces. We hebben inmiddels gemerkt dat het bericht bij veel gemeenteleden vragen opriep. Graag willen we u in aanvulling op deze afkondiging het volgende met u delen:

Lees meer: Mededeling inzake het Samen Op Weg proces

Samenvatting van het rapport “Eén kerk, samen sterk”, uitgebracht door de Stuurgroep-SOW en vastgesteld op 3/11/2016

Het rapport “Eén kerk, samen sterk” is opgesteld door een nieuwe stuurgroep die van de gereformeerde en hervormde kerkenraad de opdracht kreeg een voorstel te doen tot verdere samenwerking van beide kerken. Sinds de intentieverklaring van het jaar 2000 wordt er al op verschillende terreinen en niveaus samengewerkt, zodat de stuurgroep gaandeweg vaststelde dat een federatie van beide gemeenten weinig verandering zou brengen en dat er dus vooral gekeken moest worden naar de mogelijkheden van een vereniging. De obstakels op de weg daar naar toe zijn vooral: de financiële situatie van beide kerken, die voor het eerst een grote openheid van beide partijen vergde; het aantal predikanten dat we kunnen betalen; het aantal wijken dat wenselijk is; het waarborgen van geloofsrichtingen (modaliteiten), in dit geval met name de ‘confessionele’.

Lees meer: Samenvatting van het rapport “Eén kerk, samen sterk”, uitgebracht door de Stuurgroep-SOW en...

Informatie SOW

Afgelopen woensdag 9 november heeft de Algemene Kerkenraad (HG) en de Kleine Kerkenraad (GK) beslist dat het uitgebrachte rapport openbaar gemaakt mag worden.

Voor een nadere toelichting worden er drie informatieavonden gehouden:

- dinsdagavond 15 november a.s. in de Gereformeerde Kerk in Ommen. Aanvang 20:30 uur
- donderdagavond 17 november a.s. in de Buurthuis in Vinkenbuurt. Aanvang 20:00 uur
- maandagavond 21 november a.s. in de Hervormde Kerk in Ommen. Aanvang 20:00 uur.

U wordt allen van harte uitgenodigd bij één of meerdere van deze avonden aanwezig te zijn.

Het rapport is ook hier te downloaden of af te halen bij het "Hervormd Centrum" of "de Kern".

Rapport Stuurgroep SOW versie 9 november 2016 na het openen kunt u dit uitprinten.

5e bericht van de Stuurgroep SOW

Op donderdag 3 november heeft de Stuurgroep vergaderd over het eindrapport van de commissie. Het zal worden opgestuurd naar de beide kerkenraden, die hierover in gezamenlijk vergadering op 9 november zullen beraadslagen. Als men vindt dat het stuk gepresenteerd kan worden aan de gemeente, dan zal dat in de week daarop gebeuren. Daarna is het woord aan de wijken. Als die gehoord zijn (begin december) zullen in januari en februari besluiten worden genomen.

D.E.L. de Boer, voorzitter

4e bericht van de Stuurgroep SOW

In de herfstvakantie zijn is er geen vergadering maar in die periode worden een aantal scenario’s uitgewerkt die we op 24/10 hopen te bespreken. We naderen dan het moment waarop keuzes moeten worden geformuleerd, de toekomstvisie een duidelijkere vorm krijgt en de hele voorgeschiedenis van het SOW-proces nog eens wordt overzien.

Lees meer: 4e bericht van de Stuurgroep SOW

3e bericht van de Stuurgroep SOW.

Op het moment van verschijnen van ‘Kerkvensters’, No 18 van 16 september 2016, heeft de Stuurgroep SOW zijn tweede en derde vergadering gehad.
Op 31/8 is gesproken over een ‘toekomstvisie’, die aan het uiteindelijk rapport van de Stuurgroep vooraf zal gaan. De toekomstvisie is een inleidend stuk, waarin eerst de kenmerken van de gereformeerde en de hervormde gemeente en de achtergronden van het SOW-proces worden vermeld, gevolgd door de eigenschappen die een protestantse gemeente zou moeten bezitten en tenslotte de weg die we tot de verwezenlijking daarvan willen bewandelen.

Lees meer: 3e bericht van de Stuurgroep SOW.

Op 21 juni is de Stuurgroep-SOW voor het eerst bijeen geweest.

Na een kennismakingsronde is het vergaderschema vastgesteld: tussen eind augustus en begin november
vergaderen we om de twee weken over zaken als: de wijkindeling, de financiën, de gebouwen, het pastoraat, de kerkenraden (en hun commissies en taakgroepen) en tenslotte over een visie op de toekomst van de PKN te Ommen.
Aan de kerkrentmeesters is gevraagd om op korte termijn bijeen te komen en een aantal vragen betreffende de financiën van beide gemeenten te beantwoorden.
Als Stuurgroep willen wij zowel tempo als zorgvuldigheid betrachten en vragen daartoe de medewerking van alle betrokkenen.

D.E.L. de Boer, voorzitter Stuurgroep SOW

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters